Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits d'actuació  > Com sol·licitar un dictamen?  > Administració de la Generalitat
 

Administració de la Generalitat

Adm. Generalitat

QUI pot sol·licitar un dictamen?

Art. 10.1 Llei 5/2005 i art. 26.1 Decret 69/2006

 • El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya
 • El Govern
 • Els consellers i conselleres que tinguin atribuïda la competència sobre la matèria en qüestió 

MATÈRIES principals sobre les quals es pot sol·licitar dictamen:

Arts. 8 i 9 Llei 5/2005

Dictàmens preceptius

 • Projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de delegació legislativa
 • Projectes de reglaments o de disposicions de caràcter general que es dictin per a desplegar les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de quantia igual o superior a 50.000 euros
 • Revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret
 • Resolució, modificació i interpretació de contractes
 • Organització territorial (delimitacions territorials; alteracions de termes municipals; creació de comarques; creació de municipis de règim especial; constitució, modificació i supressió d’entitats municipals descentralitzades)
 • Recursos extraordinaris de revisió

 

Dictàmens facultatius

 • Avantprojectes de llei
 • Plecs de clàusules administratives de contractació de caràcter estàndard
 • Procediments sancionadors d’especial rellevància
 • Consultes

QUAN s'ha de sol·licitar el dictamen?

Quan el procediment s'hagi tramitat íntegrament i s’hagi formulat la proposta de resolució o el projecte de disposició general o l'avantprojecte de llei

DOCUMENTACIÓ que cal adjuntar a les peticions de dictamen:

Art. 27 Decret 69/2006

Peticions relatives a projectes de disposicions generals i avantprojectes de llei

 • Expedient administratiu complet, que en tot cas ha de contenir:
 
  • Versions del projecte
  • Memòria general
  • Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades
  • Tràmits de participació en l’elaboració del projecte o l'avantprojecte i valoració posterior de les al·legacions presentades
  • Informes preceptius i els sol·licitats per l’òrgan instructor
  • Informe jurídic de la unitat departamental corresponent
  • Concordances i procedències de les normes que hagi elaborat prèviament l’Administració instructora

 

 • Còpia compulsada de l’expedient 

 

Peticions relatives a altres procediments administratius

 • Expedient administratiu complet:
 
  • Proposta de resolució formulada per l’Administració activa
  • Expedients anteriors que en portin causa
  • Expedients anteriors que en portin causa
   • Exemples:
   • Una petició de dictamen sobre una modificació o resolució d’un contracte ha d’anar acompanyada de l’expedient de contractació
   • Una petició de dictamen sobre una revisió d’ofici d’un acte administratiu ha d’anar acompanyada de l’expedient d’aprovació de l’acte
  • Justificacions que siguin escaients i informes que determini la normativa aplicable
  • Tràmit d’audiència i/o d’informació pública amb la valoració corresponent de les al·legacions presentades
  • Informe jurídic de l’advocat de la Generalitat
  • Referència a si ha estat acordada la suspensió del termini per a resoldre i notificar, d’acord amb l’article 11 de la Llei 5/2005

 

 • Còpia compulsada de l’expedient 
 

La documentació es pot presentar en paper i/o suport electrònic, sempre que l’autenticitat i la completesa de l’expedient restin suficientment acreditades per part de l’ens sol·licitant

TRAMITACIÓ de les peticions de dictamen:

1.    La Comissió Jurídica Assessora admet a tràmit la petició i en designa ponent

Art. 13.1 Llei 5/2005 i arts. 29 i 30 Decret 69/2006

2.   La Comissió Jurídica Assessora emet el dictamen en un termini de 2 mesos des de la recepció de la petició

Art. 15 Llei 5/2005 i art. 34 Decret 69/2006

  •  Quan es tracti de peticions formulades pel tràmit d’urgència, el president o presidenta pot decidir reduir el termini ordinari per a emetre el dictamen
  •  En els supòsits d’especial complexitat, es pot acordar ampliar el termini d’emissió del dictamen, d’una manera motivada i com a màxim  un mes
 

3.    Un cop emès el dictamen, la Comissió Jurídica Assessora el tramet a l’òrgan peticionari, juntament amb l’expedient

Art. 36 Decret 69/2006

4.    L’òrgan que ha formulat la petició, en el cas que el dictamen sigui preceptiu, ha de comunicar la resolució que adopti a la Comissió Jurídica Assessora

Art. 13.5 Llei 5/2005 i art. 6.2 Decret 69/2006


Data d'actualització: 18.05.2016

Últims dictàmens

 

Darreres sessions