Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits d'actuació  > Com sol·licitar un dictamen?  > Administració local
 

Administració local

Adm. local

QUI pot sol·licitar un dictamen?

Art. 10.3 Llei 5/2005 i art. 26.3 Decret 69/2006

Els ens locals (entitats municipals descentralitzades, ajuntaments, diputacions, consells comarcals i Conselh Generau d'Aran, entre d'altres)

Per a sol·licitar el dictamen, aquests ens no poden dirigir la seva petició directament a la Comissió Jurídica Assessora, sinó que, mitjançant el seu òrgan de màxima representació, han de trametre la petició de dictamen al conseller o consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que és la persona competent en matèria d'Administració local i qui ha de remetre la petició a la Comissió Jurídica Assessora.

MATÈRIES principals sobre les quals es pot sol·licitar dictamen:

Art. 8 i 9 Llei 5/2005

Dictàmens preceptius

 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de quantia igual o superior a 50.000 euros
 • Revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret
 • Resolució i nul·litat de contractes administratius, quan ho estableixi la legislació
 • Recursos extraordinaris de revisió

 

Dictàmens facultatius

 • Plecs de clàusules administratives de contractació de caràcter estàndard
 • Procediments sancionadors d’especial rellevància
 • Consultes

QUAN s'ha de sol·licitar el dictamen?

Quan el procediment s'hagi tramitat íntegrament i s’hagi formulat la proposta de resolució

DOCUMENTACIÓ que ha d’acompanyar les peticions de dictamen:

Art. 27 Decret 69/2006

 • Expedient administratiu complet, que en tot cas ha de contenir:
 
  • Proposta de resolució formulada per l’Administració activa
  • Expedients anteriors que en portin causa
   • Exemples:
   • Una petició de dictamen sobre una modificació o resolució d’un contracte ha d’anar acompanyada de l’expedient de contractació
   • Una petició de dictamen sobre una revisió d’ofici d’un acte administratiu ha d’anar acompanyada de l’expedient d’aprovació de l’acte
  • Justificacions que siguin escaients i informes que determini la normativa aplicable
  • Tràmit d’audiència i/o d’informació pública amb la valoració corresponent de les al·legacions presentades
  • Informe jurídic de qui tingui atribuït l’assessorament en dret de l’ens local
  • Referència a si ha estat acordada la suspensió del termini per a resoldre i notificar, d’acord amb l’article 11 de la Llei 5/2005

 

 • Còpia compulsada de l’expedient

 

La documentació es pot presentar en paper i/o suport electrònic, sempre que l’autenticitat i la completesa de l’expedient restin suficientment acreditades per part de l’ens sol·licitant

 TRAMITACIÓ de les peticions de dictamen:

1.    S’envia l’expedient original complet i una còpia compulsada d'aquest al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Art. 10.3 Llei 5/2005 i art. 26.3 Decret 69/2006

2.   La Direcció General d’Administració Local comprova la completesa de l’expedient i, en cas de defecte procedimental i/o documental, sol·licita a l’ens local que s'esmeni

Art. 26.5 Decret 69/2006

3.    El conseller o consellera tramet de la petició de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora juntament amb l’expedient original i la còpia compulsada

4.    La Comissió Jurídica Assessora admet a tràmit la petició i en designa ponent

Art. 13.1 Llei 5/2005 i art. 29 i 30 Decret 69/2006

5.    S’emet el dictamen en un termini de 2 mesos des de la recepció de la petició

Art. 15 Llei 5/2005 i art. 34 Decret 69/2006 

  • Quan es tracti de peticions formulades pel tràmit d’urgència, el president o presidenta pot decidir reduir el termini ordinari per a emetre el dictamen
  • En els supòsits d’especial complexitat, es pot acordar ampliar el termini d’emissió del dictamen, d’una manera motivada i com a màxim per un mes

 

6.    Un cop emès el dictamen, es tramet al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, juntament amb l’expedient i la còpia

Art. 36 Decret 69/2006

7.    El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge envia el dictamen i l’expedient a l’ens local

8.    L’òrgan que ha formulat la petició, en el cas que el dictamen sigui preceptiu, ha de comunicar la resolució que adopti a la Comissió Jurídica Assessora

Art. 13.5 Llei 5/2005 i art. 6.2 Decret 69/2006


Data d'actualització: 13.06.2016

Últims dictàmens