Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits d'actuació  > Com sol·licitar un dictamen?  > Resta del sector públic
 

Resta de sector públic

sector públic restant

QUI pot sol·licitar un dictamen?

Art. 10.2 Llei 5/2005 i art. 26.2 i 26.4 Decret 69/2006

 • Les entitats de dret públic i els organismes autònoms de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el seu òrgan de màxima representació, a través del conseller o consellera que tingui atribuïda la competència sobre la matèria en qüestió
 • Les autoritats administratives independents catalanes de designació parlamentària, per mitjà del president o presidenta de la Generalitat de Catalunya

MATÈRIES principals sobre les quals es pot sol·licitar dictamen:

Arts. 8 i 9 Llei 5/2005

Dictàmens preceptius

Reclamacions de responsabilitat patrimonial de quantia igual o superior a 50.000 euros

Revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret

Resolució, modificació i interpretació de contractes

Recursos extraordinaris de revisió

Dictàmens facultatius

 • Plecs de clàusules administratives de contractació de caràcter estàndard
 • Procediments sancionadors d’especial rellevància
 • Consultes

QUAN s'ha de sol·licitar el dictamen?

Quan el procediment s'hagi tramitat íntegrament i s’hagi formulat la proposta de resolució

DOCUMENTACIÓ que ha d’acompanyar les peticions de dictamen:

Art. 27 Decret 69/2006

 • Expedient administratiu complet, que en tot cas ha de contenir:
  • Proposta de resolució formulada per l’Administració activa
  • Expedients anteriors que en portin causa
   • Exemples:
    • Una petició de dictamen sobre una modificació o resolució d’un contracte ha d’anar acompanyada de l’expedient de contractació
    • Una petició de dictamen sobre una revisió d’ofici d’un acte administratiu ha d’anar acompanyada de l’expedient d’aprovació de l’acte
  • Justificacions que siguin escaients i informes que determini la normativa aplicable
  • Tràmit d’audiència i/o d’informació pública amb la valoració corresponent de les al·legacions presentades
  • Informe jurídic de qui tingui atribuït l’assessorament en dret de l’ens
  • Referència a si ha estat acordada la suspensió del termini per a resoldre i notificar, d’acord amb l’article 11 de la Llei 5/2005

 

 • Còpia compulsada de l’expedient
 

La documentació es pot presentar en paper i/o suport electrònic, sempre que l’autenticitat i la completesa de l’expedient restin suficientment acreditades per part de l’ens sol·licitant

TRAMITACIÓ de les peticions de dictamen:

1.    S’envia l’expedient original complet i una còpia compulsada d'aquest al departament competent en la matèria en qüestió. Quan les peticions les formulin les autoritats administratives independents de designació parlamentària, s’hauran d’enviar al president o presidenta de la Generalitat, perquè es trametin a la Comissió

Art. 10.2 Llei 5/2005 i art. 26.2 i 26.4 Decret 69/2006

2.    El departament competent comprova la completesa de l’expedient i, en cas de defecte procedimental i/o documental, sol·licita que s'esmeni

Art. 26.5 Decret 69/2006

3.    El conseller o consellera, o si escau, el president o presidenta de la Generalitat, tramet la petició de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora juntament amb l’expedient original i la còpia compulsada

4.    La Comissió Jurídica Assessora admet a tràmit la petició i en designa ponent

Art. 13.1 Llei 5/2005 i arts. 29 i 30 Decret 69/2006

5.    S’emet el dictamen en un termini de 2 mesos des de la recepció de la petició

Art. 15 Llei 5/2005 i art. 34 Decret 69/2006

  •  Quan es tracti de peticions formulades pel tràmit d’urgència, el president o presidenta pot decidir reduir el termini ordinari per a emetre el dictamen
  •  En els supòsits d’especial complexitat, es pot acordar ampliar el termini d’emissió del dictamen, d’una manera motivada i com a màxim un mes 

6.    Un cop emès el dictamen, es tramet al departament corresponent, juntament amb l’expedient i la còpia

Art. 36 Decret 69/2006

7.    El departament a través del qual s’ha formulat la petició envia el dictamen i l’expedient a l’òrgan sol·licitant

8.    L’òrgan que ha formulat la petició, en el cas que el dictamen sigui preceptiu, ha de comunicar la resolució que adopti a la Comissió Jurídica Assessora

Art. 13.5 Llei 5/2005 i art. 6.2 Decret 69/2006


Data d'actualització: 18.05.2016