Accés al contingut Accés al menú de la secció
Comissió Jurídica Assessora  > Activitat  > Memòria d'activitats i doctrina
 

Memòria d'activitats i doctrina

Memòria d'activitats i doctrina

En aquesta secció es poden consultar les memòries d'activitats publicades per la Comissió Jurídica Assessora des de l'any 2000, i la Memòria d'activitats 1979-1986, la primera des del seu restabliment.

Així mateix, s'hi poden consultar els reculls de doctrina que es publiquen anualment, amb els dictàmens destacats de l'any, els conceptes jurídics més rellevants que s'hi tracten, i uns resums del contingut d'aquests dictàmens, en català i castellà. Els dictàmens es publiquen al web un cop omeses les dades concretes sobre la procedència i les característiques de les consultes que puguin afectar dades personals.

D'altra banda, durant alguns anys s'han publicat uns tesaures de conceptes doctrinals relacionats amb tots els dictàmens emesos durants aquests mateixos anys que també es troben en aquesta secció.

 

La Memòria 2016 s’estructura en tres parts: La primera presenta l’activitat de la Comissió durant aquest any, tant pel que fa als aspectes institucionals com administratius, amb la composició i funcionament, el personal que la integra, la gestió econòmica i pressupostària, les activitats d’estudi i formació desenvolupades, i tot allò relatiu a l’organització dels mitjans materials i tecnològics. La segona part s’ocupa de l’activitat consultiva des de diferents perspectives. D’una banda, s’analitzen les peticions de dictàmens rebudes i els dictàmens aprovats; d’una altra, les diferents matèries que són objecte de dictamen, i, en darrer terme, el nivell de seguiment per part de l’Administració activa, contrastant la tendència de l’activitat consultiva en relació amb la d’anys anteriors. La tercera part conté diversos estudis de la doctrina de la Comissió, a càrrec de les lletrades i el responsable d’Estudis i Recerca, en què es presenta una selecció de les qüestions més rellevants que han estat objecte de l’activitat consultiva de la Comissió en els seus dictàmens: I. La funció consultiva facultativa de la comissió Jurídica assessora; II. La incidència de les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el procediment d’elaboració de disposicions generals; III. Els projectes d’ordre que aproven currículums de cicles formatius de formació professional; IV. El tràmit d’audiència en els procediments administratius de revisió d’ofici i de resolució de contractes. Conseqüències jurídiques de les irregularitats i mancances en aquest tràmit; V. La incoació del procediment de revisió d’ofici; VI. L’incompliment de les obligacions contractuals essencials com a causa de resolució contractual; VII. La responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària en matèria de prescripció de medicaments; VIII. La manca d’informació com a dany moral autònom, i IX. Responsabilitat patrimonial per l'adopció de mesures de protecció de menors.

 
La primera part de la Memòria i anàlisi de doctrina 2015 fa referència a l’activitat de la Comissió Jurídica Assessora, pel que fa a la seva composició, activitats dutes a terme i la seva difusió, recursos humans i pressupost i, principalment, la seva activitat consultiva. La segona part de la publicació està dedicada a l’anàlisi de la doctrina de la Comissió en diverses matèries de rellevància: la responsabilitat patrimonial sanitària pels danys derivats de les infeccions nosocomials, la informació com a pressupòsit del consentiment informat, la intervenció de la Comissió en les reclamacions per danys derivats de l’incompliment dels convenis urbanístics, l’activitat consultiva en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’externalització de l’exercici de les funcions d’inspecció i control en entitats col·laboradores de l’Administració i la modificació del contracte de concessió d’obra pública: el reequilibri econòmic del contracte
En la primera part de la Memòria i anàlisi de doctrina 2014 s’exposa l’activitat de la Comissió Jurídica Assessora, pel que fa a la seva composició, funcionament, mitjans personals i econòmics i, principalment, la seva activitat consultiva. La segona part de la publicació està dedicada aquest any a la revisió d’ofici per la causa de nul·litat de ple dret de l’article 62.1.f) de la Llei 30/1992 en la doctrina d’aquesta Comissió.
El volum inclou els dictàmens més importants emesos per la Comissió Jurídica Assessora durant l’any i es presenta en un format PDF interactiu, amb marcadors i amb enllaços des dels índexs del llibre a cada un dels dictàmens referenciats per a facilitar-ne la consulta
Tesaurus amb els conceptes doctrinals tractats en tots els dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora durant l’any.
Cada any en la primera part de la Memòria i anàlisi de doctrina s’exposa l'activitat anual de la Comissió, pel que fa a la seva composició, funcionament, mitjans personals i econòmics i, sobretot, la seva activitat consultiva. A la segona part, en canvi, se solen exposar diversos aspectes doctrinals en relació amb diferents àmbits en què té competència la Comissió per a dictaminar. Aquest any, però, s'ha volgut fer un monogràfic, atesa la rellevància que té, sobre la utilització del procediment de responsabilitat patrimonial per a fer efectives determinades compensacions o reclamacions de quantitat.
El volum inclou els dictàmens més importants emesos per la Comissió Jurídica Assessora durant l’any i es presenta en un format PDF interactiu, amb marcadors i amb enllaços des dels índexs del llibre a cada un dels dictàmens referenciats per a facilitar-ne la consulta
Tesaurus amb els conceptes doctrinals tractats en tots els dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora durant l’any.
A la primera part de la Memòria s’exposa l'activitat anual de la Comissió, pel que fa a la seva composició, organització i funcionament. A la segona part, en canvi, es contenen els aspectes doctrinals en relació amb diferents àmbits, com ara la referència al règim jurídic de les disposicions de caràcter general, a la responsabilitat patrimonial en els seus diversos àmbits o la revisió d’actes administratius nuls de ple dret i de contractes administratius
El volum inclou els dictàmens més importants emesos per la Comissió Jurídica Assessora durant l’any i es presenta en un format PDF interactiu, amb marcadors i amb enllaços des dels índexs del llibre a cada un dels dictàmens referenciats per a facilitar-ne la consulta
Tesaurus amb els conceptes doctrinals tractats en tots els dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora durant l’any.
A la primera part de la Memòria d’activitats s’exposa l'activitat anual de la Comissió, pel que fa a la seva composició, organització i funcionament. A la segona part, en canvi, es contenen els aspectes doctrinals en relació amb diferents àmbits, com ara la referència al règim jurídic de les disposicions de caràcter general, a la responsabilitat patrimonial en els seus diversos àmbits o la revisió d’actes administratius nuls de ple dret i de contractes administratius
El volum inclou els dictàmens més importants emesos durant l'any.


Tesaure de veus de tots els dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora durant l’any, tant dels que es publiquen anualment en el llibre Doctrina (que inclou un tesaure propi únicament dels dictàmens que s’hi publiquen), com de la resta de dictàmens que no es publiquen.
A la primera part de la Memòria d’activitats s’exposa l'activitat anual de la Comissió, pel que fa a la seva composició, organització i funcionament. A la segona part, en canvi, es contenen els aspectes doctrinals en relació amb diferents àmbits, com ara la referència al règim jurídic de les disposicions de caràcter general, a la responsabilitat patrimonial en els seus diversos àmbits o la revisió d’actes administratius nuls de ple dret i de contractes administratius
El volum inclou els dictàmens més importants emesos durant l'any.


L’any 2010 s’ha deixat de publicar, dins del llibre de Doctrina de la Comissió, els tesaures de veus en català i en castellà de tots els dictàmens emesos per la Comissió durant aquest any.
A la primera part de la Memòria d’activitats s’exposa l'activitat anual de la Comissió, pel que fa a la seva composició, organització i funcionament. A la segona part, en canvi, es contenen els aspectes doctrinals en relació amb diferents àmbits, com ara la referència al règim jurídic de les disposicions de caràcter general, a la responsabilitat patrimonial en els seus diversos àmbits o la revisió d’actes administratius nuls de ple dret i de contractes administratius.
El volum inclou els dictàmens més importants emesos durant l'any.


L'activitat anual de la Comissió, pel que fa a la seva composició, organització i funcionament, s’exposa a la primera part de la Memòria d’activitats. D’especial interès són els aspectes doctrinals que conté la segona part de la Memòria, en relació amb diferents àmbits, com ara la referència al règim jurídic de les disposicions de caràcter general, a la responsabilitat patrimonial en els seus diversos àmbits o la revisió d’actes administratius nuls de ple dret i de contractes administratius.
El volum inclou els dictàmens més importants emesos durant l'any.


En la primera part s'exposa l'activitat anual de la Comissió pel que fa a la composició, l'organització i el funcionament. La segona part conté un resum dels aspectes doctrinals més rellevants en relació amb els diferents àmbits d'intervenció d'aquest òrgan, així com les observacions i els suggeriments que sobre aquests s'hi han formulat.
El volum inclou els dictàmens més importants emesos durant l'any.


En la primera part de la Memòria, dedicada a l'activitat de la Comissió, es recullen els aspectes més significatius del seu funcionament, composició i organització. En la segona part, s'inclou una síntesi de la doctrina més destacada, així com les observacions i els suggeriments formulats en relació amb els seus diversos àmbits d'actuació. Separadament es publiquen els dictàmens emesos al darrer any, en el volum Doctrina 2006, i un CD-ROM amb els dictàmens emesos en el període 1998-2006.
El volum inclou els dictàmens més importants emesos durant l'any.


Fou presentada al Govern per primer cop en un acte públic el dia 4 de juliol de 2006. A partir d'aquest any, d'acord amb l'article 42 del Reglament de la Comissió Jurídica Assessora, l'edició impresa de la Memòria d'activitats no inclourà els dictàmens de la Comissió, que seran publicats per separat, en aquest cas en el volum Doctrina 2005. A més, la versió impresa de la Memòria es publica juntament amb un CD-ROM amb els dictàmens emesos en el període 1998-2005.
El volum inclou els dictàmens més importants emesos durant l'any.


El volum també inclou els dictàmens emesos durant l'any. La versió en suport paper té annexat un CD-ROM amb els dictàmens del període 1999-2004.


El volum també inclou els dictàmens emesos durant l'any. La versió en suport paper té annexat un CD-ROM amb els dictàmens del període 2000-2003.


El volum també inclou els dictàmens emesos durant l'any. La versió en suport paper té annexat un CD-ROM amb els dictàmens del període 2000-2002.


El volum també inclou els dictàmens emesos durant l'any. La versió en suport paper té annexat, per primer cop, un CD-ROM amb els dictàmens d'aquest any.
Inclou els dictàmens emesos durant l'any i consta de dos volums.
Els dos volums també inclouen els dictàmens emesos durant l'any.
Atès el seu interès històric, s'inclou aquesta memòria d'activitats, que cobreix els primers anys de funcionament de la Comissió Jurídica Assessora des que es va restablir.