Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits d'actuació  > Estadística de la funció consultiva
 

Estadística de la funció consultiva

Imatge Estadística

Tot seguit es presenta l’estadística detallada de l’activitat que porta a terme la Comissió Jurídica Assessora en l’exercici de la funció consultiva envers les administracions públiques de Catalunya. S’hi analitzen sistemàticament les dades que resulten dels dictàmens emesos anualment per la Comissió, tant pel que fa a les matèries objecte de consulta i les administracions sol·licitants, com als aspectes més rellevants dels procediments sobre els quals la Comissió ha dictaminat.

A l'informe complet es pot consultar informació més detallada dels dictàmens emesos entre els anys 2010 i 2017.


1. Dictàmens aprovats

Entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2017 la Comissió Jurídica Assessora (CJA) ha aprovat 3.095 dictàmens. L’activitat dictaminadora anual d’aquest òrgan consultiu es situa al voltant dels 400 dictàmens –oscil·la entre els 446 dictàmens aprovats l’any 2014 i els 344 de l’any 2016, amb l’excepció de l’any 2011, quan el número de dictàmens aprovats no va arribar als 300. Una explicació de l’oscil·lació en el número de dictàmens emesos pels òrgans consultius la podríem trobar en la dinàmica dels processos electorals: als mesos de novembre de 2010, novembre de 2012 i setembre de 2015 van tenir lloc eleccions al Parlament de Catalunya, mentre que als mesos de maig de 2011 i maig de 2015 es van celebrar eleccions municipals; l’observació de les dades analitzades ens fa pensar que després dels comicis, determinats aspectes de l’activitat administrativa s’alenteixen, fet que afecta a l’activitat dictaminadora de la Comissió, ja que arriben menys peticions de dictamen.

Aquesta circumstància es fa patent de manera molt gràfica en el cas de l’Administració de la Generalitat –no tant en el cas de les Administracions locals. D’aquesta manera, si examinem el comportament dels departaments de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la seva relació amb la CJA, es pot observar que després de la celebració d’unes eleccions disminueix el ritme de petició de dictàmens.

Així, si analitzem els períodes subsegüents a la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya, observem que durant els sis mesos següents als comicis del 28 de novembre de 2010 –això és, entre el 29 de novembre de 2010 i el 31 de maig de 2011–, l’Administració de la Generalitat va adreçar 90 sol·licituds de dictamen a la CJA; després de les eleccions que van tenir lloc el 25 de novembre de 2012 –en el període comprès entre el 26 de novembre de 2012 i el 31 de maig de 2013–, els departaments de la Generalitat van sol·licitar 130 dictàmens a la CJA, i durant els sis mesos següents a les eleccions del 27 de setembre de 2015 –entre el 28 de setembre de 2015 i el 31 de març de 2016–, l’Administració de la Generalitat va solicitar el dictamen de la CJA en 104 ocasions. Si extraiem les dades de peticions de dictamen per part de l’Administració de la Generalitat durant els mateixos períodes, però d’anys en els quals no s’han celebrat unes eleccions, trobem que, per exemple, entre el 29 de novembre de 2011 i el 31 de maig de 2012 es van sol·licitar 164 dictàmens, que entre el 26 de novembre de 2012 i el 31 de maig de 2013 es van adreçar a la CJA 153 peticions de dictamen i que entre el 28 de setembre de 2016 i el 31 de març de 2017 s’ha demanat el dictamen de la CJA 140 vegades.

Any
Dictàmens aprovats
2010
432
2011
276
2012
429
2013
421
2014
446
2015
397
2016
344
2017
350
Total
3095

 

 

2. Dictàmens distribuïts per matèries

Els 3.095 dictàmens aprovats entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2017 es distribueixen de la següent manera, segons les matèries en les quals intervé la CJA: 1.704 dictàmens en matèria de responsabilitat patrimonial; 597 dictàmens en relació a disposicions generals; 370 dictàmens sobre revisió d’ofici; 287 dictàmens en matèria de contractació; 100 dictàmens referits a l’administració territorial –alteracions i delimitacions de termes municipals, creacions de comarques i consorcis i constitucions d’entitats municipals descentralitzades–; 24 dictàmens en relació amb recursos extraordinaris de revisió; 10 dictàmens sobre consultes adreçades pel Govern o per les Administracions, 2 dictàmens sobre modificacions de figures de planejament urbanístic[1] i un dictamen sobre municipalitzacions de serveis en règim de monopoli.

Pel que fa a la distribució anual dels dictàmens en relació amb les matèries sobre les quals la CJA té competència, la primera qüestió que destaca és el pes específic dels expedients de responsabilitat patrimonial. Més de la meitat dels dictàmens que aprova la CJA cada any tracten sobre aquesta matèria.

Pel que fa a la resta de matèries, en termes generals, al voltant del 20% dels dictàmens corresponen a disposicions generals; entre un 10 i un 15% a revisions d’ofici, i entre un 5 i un 10% aproximadament a expedients de contractació pública. Un caràcter més residual té la intervenció de la CJA en expedients relatius a l’administració territorial, als recursos extraordinaris de revisió, a les modificacions de planejament i a les consultes.

 

Dictàmens aprovats per matèries
Any
Disposicions generals
Responsabilitat patrimonial
Recurs extraordinari de revisió
Revisió d’ofici
Contractes
Administració territorial
Municipalització de serveis en règim de monopoli
Modificació de planejament
Consultes diverses
Total
2010
95
224
1
21
78
12
 
 
1
432
2011
33
175
1
33
29
4
 
 
1
276
2012
92
232
2
49
33
19
 
1
1
429
2013
75
253
3
52
25
11
 
1
1
421
2014
81
234
6
72
36
16
 
 
1
446
2015
88
218
5
35
29
18
 
 
4
397
2016
71
184
3
47
26
12
 
 
1
344
2017
62
184
3
61
31
8
1
 
 
350
Total
597
1704
24
370
287
100
1
2
10
3095

[1] Pel que fa a aquesta competència de la Comissió Jurídica Assessora, s’ha de posar en relació amb les previsions de l’article 95 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, el qual va ser modificat per l’article 8 de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, del 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local. Segons la redacció inicial d’aquest article, en els expedients de modificació de figures del planejament urbanístic que tinguessin per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals, era necessari l’informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora. Després de la reforma operada per la Llei de 2004, es preveu que el conseller o consellera competent en la matèria només ha de sotmetre l’expedient de modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en el cas que un terç del nombre legal de membres de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya ho sol·liciti. L’escassetat en el número de dictàmens sobre aquesta matèria s’explicaria, per tant, perquè durant els darrers anys només han arribat a la Comissió Jurídica Assessora peticions de dictamen d’expedient iniciats amb anterioritat a la modificació de l’any 2004.

 

3. Procedència de les peticions de dictamen

Si atenem a la procedència de les peticions de dictamen, trobem que, dels 3095 dictàmens emesos entre els anys 2010 i 2017, 2.141 expedients provenien dels departaments de la Generalitat mentre que 954 eren de les Administracions locals; d’aquests números es dedueix que gairebé una tercera part dels dictàmens emesos per la CJA ho són a petició de les Administracions locals. De fet, aquest és el patró que es repeteix si analitzem les dades anuals: dels dictàmens aprovats cada any, en torn a un 30% procedeixen de les Administracions locals.

 1. Dictàmens a sol·licitud de l’Administració de la Generalitat

Pel que fa a les peticions de dictamen que arriben a la CJA provinents dels departaments de la Generalitat, s’ha de tenir en compte, com a dada prèvia, que durant el període analitzat, l’organització de la Generalitat ha anat variant i, per tant, també les competències que han assumit els diferents departaments en cada moment.

Una primera qüestió interessant que podem extreure de l’observació de les dades és la importància de les sol·licituds adreçades per part del departament de Salut, que implica que més del 35% dels dictàmens emesos per la CJA en relació amb l’àmbit de la Generalitat de Catalunya –753 dictàmens– ho siguin sobre expedients d’aquest departament. Aquesta preponderància s’explica –com s’exposarà més endavant– per la quantitat d’expedients de responsabilitat patrimonial tramitats pel departament de Salut i que requereixen el dictamen de la CJA en virtut de l’article 8.3 a) de la seva llei reguladora.

A continuació, el departament més actiu pel que fa a la sol·licituds de dictàmens de la CJA és el d’Ensenyament –fins a l’any 2012 Educació. Entre els anys 2010 i 2017 la CJA ha emès 215 dictàmens –un 10%– sobre expedients d’aquests departaments: aquesta activitat s’explicaria, com s’indicarà també més endavant, per les peticions de dictamen en relació amb els projectes de decrets i d’ordres que regulen la implantació dels currículums dels cicles formatius a partir de l’any 2012, moment a partir del qual el Govern de l’Estat va començar a regular l’establiment d’aquests títols i va deixar la seva implantació a les Administracions educatives competents.

També s’observa una activitat més intensa en relació amb els departaments competents en matèria de territori durant aquest període –això és, Política Territorial i Obres Públiques i Territori i Sostenibilitat– i d’administracions públiques –Governació i Relacions Institucionals, Governació i Administracions Públiques i Governació, Administracions Públiques i Habitatge. En el primer cas, la CJA ha emès 191 dictàmens –un 8,92%–, la majoria dels quals es corresponien amb les competències relatives als expedients de responsabilitat patrimonial i de disposicions generals. En el segon cas, aquest òrgan consultiu ha dictaminat 169 expedients –un 7,89%–; en relació amb els dictàmens emesos a petició del departament amb competència en matèria d’administracions públiques, cal assenyalar la incidència en la feina de la CJA derivada de la seva intervenció en els expedients d’administració territorial, tot i que la casuística, pel que fa a aquest departament, és molt variada.

Finalment, també es pot assenyalar que, durant l’any 2017, la CJA va emetre tres dictàmens que tenien el seu origen en expedients tramitats per un òrgan estatutari –el Síndic de Greuges–, per un organisme de control independent –l’Oficina Antifrau de Catalunya– i per una universitat.

2. Administracions locals

Com s’ha exposat anteriorment, dels dictàmens que cada any aprova la CJA, aproximadament el 30% són dictàmens sobre expedients provinents de les Administracions locals. Pel que fa a la tendència d’aquests dictàmens, cada any s’han aprovat més de 100 dictàmens d’aquesta procedència, amb l’excepció dels anys 2011 i 2016, en què han quedat per sota d’aquesta xifra. Cal recordar que els ens locals vehiculen les seves peticions de dictamen a la CJA per mitjà del conseller o consellera que tingui atribuïda la competència en matèria d’Administració local, en virtut de l’article 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.

Pel que fa a les matèries sobre les quals intervé la CJA a petició de les Administracions locals, a primera vista s’observa que la major part dels expedients dictaminats tracten sobre responsabilitat patrimonial –que ocupa el 45,39% dels dictàmens emesos durant aquests anys–, revisió d’ofici –un 27,67%– i contractació pública –un 24,52%.

Dictàmens: Administració de la Generalitat de Catalunya
Departament
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 
 
 
 
 
3
5
10
18
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
 
7
18
8
10
9
 
 
45
Agricultura, Alimentació i Acció Rural
14
1
 
 
 
 
 
 
15
Medi Ambient i Habitatge
18
1
 
 
 
 
 
 
19
Benestar Social i Família
 
3
5
8
9
5
 
 
27
Acció Social i Ciutadania
9
1
 
 
 
 
 
 
10
Cultura
 
4
6
5
1
3
 
2
17
Cultura i Mitjans de Comunicació
2
 
 
 
 
 
 
 
2
Economia i Coneixement
 
6
17
14
11
9
3
 
54
Economia i Finances
11
 
 
 
 
 
 
 
11
Empresa i Coneixement
 
 
 
 
 
 
3
4
7
Innovació, Universitats i Empresa
8
 
 
 
 
 
 
 
8
Empresa i Ocupació
 
6
5
6
9
7
3
 
30
Ensenyament
 
21
28
45
12
32
45
32
194
Educació
17
4
 
 
 
 
 
 
21
Governació i Relacions Institucionals
 
21
25
13
19
27
2
 
107
Governació, Administracions Públiques i Habitatge
 
 
 
 
 
 
12
11
23
Governació i Administracions Públiques
39
 
 
 
 
 
 
 
39
Interior
12
3
14
11
19
10
7
5
66
Interior, Relacions Institucionals i Participació
15
3
 
 
 
 
 
 
18
Justícia
12
6
11
8
18
11
11
7
66
Oficina Antifrau de Catalunya
 
 
 
 
 
 
 
1
1
Presidència
3
7
7
8
7
5
8
13
48
Salut
137
77
135
134
128
139
107
110
753
Territori i Sostenibilitat
 
19
39
25
32
28
22
22
168
Política Territorial i Obres Públiques
19
4
 
 
 
 
 
 
23
Síndic de Greuges
 
 
 
 
 
 
 
1
1
Treball, Afers Socials i Famílies
 
 
 
 
 
 
15
6
21
Treball
7
2
 
 
 
 
 
 
9
Universitats
 
 
 
 
 
 
 
1
1
Vicepresidència
4
 
 
 
 
 
 
 
4
Vicepresidència i Economia i Hisenda
 
 
 
 
 
 
5
8
13
Total
315
187
310
285
275
288
248
233
2141
  
Dictàmens: Administracions locals
Any
Disposicions generals
Responsabilitat patrimonial
Recurs extraordinari de revisió
Revisió d’ofici
Contractes
Administració territorial
Municipalització de serveis en règim de monopoli
Modificació de planejament
Consultes diverses
Total
2010
1
44
1
13
58
 
 
 
 
117
2011
1
45
 
16
26
1
 
 
 
89
2012
2
56
1
35
25
 
 
 
 
119
2013
 
76
1
39
19
 
 
 
 
136
2014
 
67
4
64
36
 
 
1
 
171
2015
 
51
4
30
23
 
 
 
1
109
2016
 
49
2
26
19
 
 
 
 
96
2017
 
45
 
41
28
2
1
 
 
117
Total
4
433
13
264
234
3
1
1
1
954

 

 

4. Disposicions generals

Durant el període analitzat, la CJA ha emès 597 dictàmens sobre projectes de disposicions generals. Aquesta és la matèria, potser, més sensible a les vicissituds subsegüents a la celebració d’unes eleccions autonòmiques. Si en els períodes interelectorals l’activitat de la CJA en aquesta matèria es situa per sobre dels 80 dictàmens, en els moments posteriors a les eleccions la xifra decreix considerablement –per exemple, 33 dictàmens l’any 2011, 71 l’any 2016 i 62 l’any 2017.

Pel que fa a la distribució dels dictàmens pel tipus de projecte de disposició sobre el qual la CJA s’havia de pronunciar, s’observa que, fins l’any 2015 –amb l’excepció de l’any 2011–, més del 70% dels dictàmens aprovats en aquesta matèria corresponen a projectes de decret, i la resta correspon a projectes d’ordre. L’any 2011, el número de dictàmens sobre projectes de disposicions generals es va reduir molt, i en un 54% dels casos el projecte de norma dictaminada va ser un decret mentre que en el 46% va ser una ordre; pel que fa als anys 2016 i 2017, si bé és cert que el número de dictàmens no va ser tan baix, també és cert que això com a conseqüència de l’elevat número de peticions sobre projectes d’ordres provinents del Departament d’Ensenyament sobre currículums de cicles formatius, la qual cosa suposa una excepció a la línia que venia seguint l’activitat dictaminadora de la CJA durant els darrers anys.

De manera residual, la CJA ha intervingut en projectes de decrets legislatius, d’instruccions i d’acords.

Pel que fa a aquells casos en què la CJA ha apreciat la urgència a l’hora d’emetre un dictamen sobre un projecte de disposició general, l’experiència durant aquests anys ha estat molt dispar: per exemple, l’any 2010 es va apreciar la urgència en el 36,84% dels casos mentre que l’any 2013 es va apreciar en el 9,33%. De manera global, durant el període analitzat, la CJA ha emès el seu dictamen pel tràmit d’urgència en 115 ocasions, el que suposa el 19,26% del total dels dictàmens aprovats sobre aquesta matèria.

Respecte de les observacions que ha efectuat la CJA sobre els projectes de disposicions tramesos per l’Administració de la Generalitat, les quals poden ser essencials –quan resulten obstatives de la legalitat del projecte– i no essencials, els números també manifesten una disparitat: els anys 2010 i 2012, en més del 30% dels casos la CJA va efectuar observacions essencials, mentre que als anys 2011, 2014 i 2016 aquestes observacions van suposar menys del 10% dels dictàmens emesos sobre la matèria. Entre 2010 i 2017, dels 597 dictàmens emesos sobre projectes de disposicions generals, en 124 ocasions la CJA ha formulat observacions essencials, el què suposa un 20,77% del total.

En relació amb la procedència de les sol·licituds de dictamen de disposicions generals, potser l’únic patró que es pot establir durant els darrers anys, és l’activitat respecte del Departament d’Ensenyament com a conseqüència dels projectes de disposicions generals que regulen la implantació dels itineraris curriculars dels cicles formatius: entre els anys 2012 i 2017 s’han aprovat 131 dictàmens relacionats amb aquesta matèria.

Disposicions generals
 
Any
Projecte de decret legislatiu
Projecte de decret
Projecte d'ordre
Projecte d’instrucció
Proposta d’acord
Total
Total dictàmens
2010-2017

2010

3

72

20

 

 

95

432

2011

 

18

15

 

 

33

276

2012

 

67

23

2

0

92

429

2013

 

58

16

0

1

75

421

2014

 

56

25

0

0

81

446

2015

 

73

15

0

0

88

397

2016

 

21

49

1

0

71

344

2017

 

28

34

 

 

62

350

Total

3

393

197

3

1

597

3095

 

 

5. Responsabilitat patrimonial

Entre els anys 2010 i 2017 la CJA ha aprovat 1.704 dictàmens en matèria de responsabilitat patrimonial, això és, més de la meitat dels dictàmens emesos per aquest òrgan consultiu durant el període analitzat. Si desagreguem els números per any, veiem que cada any més de la meitat dels dictàmens aprovats per la CJA tracten sobre aquesta matèria.

Pel que fa a la procedència dels expedients de responsabilitat patrimonial sobre els quals ha d’emetre dictamen la CJA, s’observa que, cada any, entre un 70 i un 80% de les peticions provenen dels Departaments de la Generalitat, mentre que el 20 o 30% restant prové de les Administracions locals.

Respecte dels Departaments de la Generalitat, la major part dels dictàmens emesos per la CJA en matèria de responsabilitat patrimonial provenen del Departament de Salut, que es situa cada any per sobre del 70% dels dictàmens aprovats sobre la matèria –excepte l’any 2011, que ja em vist que va suposar una menor activitat dictaminadora en tots els aspectes. Si exceptuem els dictàmens relacionats amb el Departament de Salut, també tenen incidència en l’activitat de la CJA els expedients de responsabilitat patrimonial provinents del departament que ostenta la competència sobre territori i urbanisme –durant el període estudiat, els Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Territori i Sostenibilitat.

La preeminència dels expedients de responsabilitat d’aquests dos Departaments en l’activitat dictaminadora de la CJA, s’explicaria per la pròpia configuració de la competència a la Llei reguladora d’aquest òrgan. Segons l’article 8.3 a) de la Llei 5/2005, la CJA intervé en les reclamacions de responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques la quantia de les quals sigui igual o superior a 50.000 euros; d’aquesta manera, semblaria lògic que les reclamacions que arribin a la CJA provinguin dels Departaments citats ja que s’encarreguen d’instruir i resoldre reclamacions que tenen més possibilitats de superar aquella xifra que les que tramiten altres Departaments. Principalment, ens referim a les reclamacions sanitàries i a les relacionades amb temes urbanístics.

En relació amb els expedients de reclamació d’indemnització provinents de les Administracions locals, la casuística és molt variada: des de caigudes i accidents a la via pública, fins a qüestions relacionades amb l’execució d’obres públiques o amb la concessió o denegació de llicències urbanístiques.

Any
Responsabilitat patrimonial
Total dictàmens
2010-2017
2010
224
432
2011
175
276
2012
232
429
2013
253
421
2014
234
446
2015
218
397
2016
184
344
2017
184
350
Total
1704
3095

 

 

6. Revisió d'ofici

La CJA ha dictaminat en 370 ocasions expedients de revisió d’ofici, número que suposa l’11,95% del total de dictàmens emesos per aquest òrgan consultiu durant el període estudiat. En 229 casos la CJA ha emès un dictamen favorable a la revisió d’ofici, mentre que en 130 dictàmens la conclusió ha estat desfavorable; en 11 ocasions, la conclusió del dictamen de la CJA ha versat sobre altres motius –per exemple, perquè s’hagi produït la caducitat de l’expedient o perquè consideri que s’han de retrotraure les actuacions a un determinat moment procedimental.

En relació amb la procedència de les peticions de dictamen sobre aquesta matèria, en aquest cas la majoria de les peticions provenen de les Administracions locals. Concretament, dels 370 dictàmens emesos per la CJA entre els anys 2010 i 2017, 264 tenien el seu origen en expedients de les Administracions locals –això és, el 71,35%–, davant dels 106 dictàmens emesos a petició dels departaments de la Generalitat.

Quan s’analitzen les dades any per any des d’un punt de vista quantitatiu s’observa que, pel que fa als dictàmens emesos a petició de la Generalitat de Catalunya, el número de petició oscil·la entre els 5 dictàmens de l’any 2015 i els 21 de l’any 2016. En relació amb els expedients de les Administracions locals, els dictàmens emesos van des dels 13 de l’any 2010 fins els 41 de l’any 2017, amb excepció de l’any 2014, quan es van emetre 64 dictàmens sobre revisió d’ofici provinents dels ens locals; aquest increment s’explicaria pel volum de sol·licituds que aquest òrgan consultiu va rebre d’un determinat ajuntament en relació amb la contractació de personal de la seva plantilla.

Finalment, des d’un punt de vista qualitatiu es podria dir que la diversitat de les matèries sobre les quals la CJA s’ha de pronunciar en relació amb expedients de revisió d’ofici fa que la casuística sigui molt vairada.

Any
Revisions d’ofici
Total dictàmens
2010-2017
2010
21
432
2011
33
276
2012
49
429
2013
52
421
2014
72
446
2015
35
397
2016
47
344
2017
61
350
Total
370
3095

 

 

7. Contractes

Entre els anys 2010 i 2017 la CJA ha emès 287 dictàmens en matèria de contractació pública –un 9,27% del total dels dictàmens aprovats. El total dels dictàmens anuals sobre aquesta matèria va des dels 25 dictàmens aprovats durant l’any 2013 fins els 36 de l’any 2014, amb excepció de l’any 2010, quan es van aprovar 78 dictàmens en relació amb els contractes del sector pública. Aquesta dada s’explicaria perquè durant aquell exercici van tenir entrada a la CJA nombroses peticions de dictamen relacionades amb l’aprovació dels plecs de clàusules administratives generals dels ens locals, que s’havien d’adaptar al règim establert a la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de contractes del sector públic.

Respecte de les classes de contractes als quals fan referència els expedients que arriben a la CJA per ser dictaminats la casuística és molt variada; en relació amb el tipus d’expedient, s’observa que la majoria dels dictàmens emesos cada any –amb l’excepció feta de l’any 2010– tracten sobre resolucions contractuals.

Finalment, pel que fa a la procedència de les peticions de dictamen, la majoria provenen de les Administracions locals: més del 80% dels dictàmens emesos durant el període analitzat, ho han estat a petició dels ens locals.

Revisions d’ofici: Administracions local

Any
Generalitat de Catalunya
Administracions locals
Total
Percentatge de dictàmens de les Administracions locals

2010

8

13

21

61,90%

2011

17

16

33

48,48%

2012

14

35

49

71,43%

2013

13

39

52

75,00%

2014

8

64

72

88,89%

2015

5

30

35

85,71%

2016

21

26

47

55,32%

2017

20

41

61

67,21%

Total

106

264

370

71,35%

 
Data d'actualització: 09.05.2018