Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Consultes i tràmits  > Sol·licitud de dictamen per EACAT
 

Sol·licitud de dictamen per EACAT

Sol·licitud de dictamen per EACAT
La sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora s’ha de fer per mitjans electrònics a través de la plataforma EACAT, extranet de les administracions públiques catalanes, a partir d'un tràmit específic que conté per a efectuar-la.

 

 


Administració local

Quan la sol·licitud de dictamen la fa un ens local, mitjançant el seu òrgan de màxima representació, ha de trametre-la a la Comissió Jurídica Assessora per mitjà del conseller o consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que és qui té atribuïda la competència en matèria d'Administració local.

Aquesta sol·licitud es materialitza a través de la plataforma EACAT, a partir del servei que es troba, dins l'apartat del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sota el nom de: GAH - Sol·licitud de dictamen de la CJA (tràmits entre l'ens local i el Departament GAH)

 

 

Administració de la Generalitat

Quan la sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora la fa el president o presidenta de la Generalitat, el Govern, o els consellers o conselleres -sobre les matèries que la llei reguladora els atribueix i sobre totes les altres que resultin de l'ordenament jurídic-, cal presentar-la a través de la plataforma EACAT, a partir del servei que es troba, dins l'apartat de la Comissió Jurídica Assessora, sota el nom de: CJA - Sol·licitud de dictamen de la CJA (tràmits entre els departaments de la Generalitat i la CJA)

 

 

Comunicació de la resolució adoptada per l'òrgan que ha formulat la petició de dictamen

D'acord amb l'article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora i l'article 6 del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat per Decret 69/2006, d'11 d'abril, en el cas que el dictamen sigui preceptiu, l'òrgan que ha formulat la petició de dictamen ha de comunicar la resolució adoptada a la Comissió, tant si segueix el criteri d'aquesta com si no es pronuncia en el mateix sentit, i n'ha de fonamentar els motius.

 
Data d'actualització: 16.05.2018