Accés al contingut Accés al menú de la secció
Comissió Jurídica Assessora  > Celebració de la Jornada sobre ...

Celebració de la Jornada sobre l’elaboració de disposicions reglamentàries, de 28 d’abril de 2017

Fotografia 1
La Comissió Jurídica Assessora ha dut a terme una Jornada sobre l’elaboració de disposicions reglamentàries

El dia 28 d’abril s’ha celebrat a la seu de la Comissió Jurídica Assessora una Jornada sobre l’elaboració de disposicions reglamentàries, en la qual han intervingut com a ponents el Dr. Joan Manuel Trayter, membre de la Comissió Jurídica Assessora i catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, i la Dra. Irene Araguàs, professora de dret administratiu de la Universitat de Barcelona i autora del llibre La transparencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria (Atelier, 2016).

En primer lloc, ha intervingut el Dr. Albert Lamarca, president de la Comissió Jurídica Assessora, que ha recordat el paper de la Comissió en el procediment d’elaboració de disposicions generals: el dictamen preceptiu de l’alt òrgan consultiu del Govern en aquest àmbit suposa un control de la legalitat del procediment d’elaboració de disposicions generals i ha contribuït a la millora del dret públic català.

A continuació ha pres la paraula el Dr. Joan Manuel Trayter, qui ha exposat el context econòmic i social que afecta l’elaboració de disposicions generals i, en particular, ha fet referència a l’informe de l’OCDE sobre better regulation relatiu a Espanya, en el qual s’apuntaven una sèrie de problemes, com ara un excés de normes, una deficient qualitat normativa i un excés de càrregues per als ciutadans i les empreses o un baix nivell de participació dels ciutadans en l’elaboració de normes. El ponent també s’ha referit a l’entrada en vigor de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les quals regulen el procediment d’elaboració de normes. Finalment, ha destacat la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora derivada de l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que s’ha concretat en el fet que, en relació amb l’article 10, durant el procediment d’elaboració d’una norma s’ha de publicar tota la documentació vinculada i, en relació amb l’article 69.1, que si l’Administració no obre el tràmit de participació inicial ho ha de justificar.


Fotografia 2

La Dra. Irene Araguàs ha exposat el procediment d’elaboració de normes després de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, amb les novetats introduïdes per aquesta norma i amb les afectacions que es deriven de l’aplicació de la Llei de transparència. D’entre aquestes novetats, ha destacat les que fan referència a la participació ciutadana en el moment inicial del procediment d’elaboració de normes, que l’Administració ha de fomentar, i que respon a la voluntat d’afavorir la participació ciutadana més enllà dels tràmits d’audiència i d’informació pública –els quals, amb la nova regulació, passen a ser preceptius–.

La ponent també s’ha referit a la planificació normativa prevista en l’article 132 de la Llei 39/2015 i a l’avaluació de les normes, que s’ha d’efectuar tant en un moment anterior a la seva elaboració com posterior per determinar si s’han assolit els objectius plantejats, i que estarà orientada pels principis de bona regulació. Així mateix, també ha esmentat la possibilitat de compatibilitzar els tràmits de participació previstos en l’article 133 de la Llei 39/2015 i en l’article 69.1 de la Llei 19/2014.

Per acabar, la ponent ha plantejat alguns reptes de futur en relació amb l’elaboració de disposicions generals, com ara la necessitat d’adaptar el marc regulador sobre la matèria amb la finalitat d’acabar amb la dispersió normativa, la necessitat de millorar la qualitat de la participació en el procediment i la integració de l’actuació dels grups d’interès en els tràmits participatius.

La jornada ha finalitzat amb un torn de preguntes per part dels assistents i una cloenda a càrrec del president de la Comissió, en la qual ha destacat la feina de les assessories jurídiques de la Generalitat en matèria d’elaboració de disposicions generals.


Data d'actualització: 02.05.2017