Accés al contingut Accés al menú de la secció
Comissió Jurídica Assessora  > Publicació de la “Memòria 2016” ...

Publicació de la “Memòria 2016” de la Comissió Jurídica Assessora

Publicació de la “Memòria 2016” de la Comissió Jurídica Assessora
La Comissió Jurídica Assessora publica al seu web la “Memòria 2016”

La Comissió Jurídica Assessora publica a la seva pàgina web la Memòria 2016, que va presentar al Govern en l’acte celebrat el passat 19 de juny de 2017 al Palau de la Generalitat. Amb aquesta publicació es dóna compliment al mandat de difondre l’activitat duta a terme per aquest òrgan consultiu durant l’any 2016.

Aquesta publicació s’estructura en tres parts: una primera part destinada a presentar l’activitat de la Comissió, tant pel que fa als aspectes institucionals com administratius, amb la composició i funcionament, el personal que la integra, la gestió econòmica i pressupostària, les activitats d’estudi i formació desenvolupades, i tot allò relatiu a l’organització dels mitjans materials i tecnològics; la segona part s’ocupa de l’activitat consultiva, i la tercera conté diversos estudis de la doctrina de la Comissió a càrrec de les lletrades i el responsable d’Estudis i Recerca.

En relació amb l’activitat consultiva, durant l’any 2016 la Comissió Jurídica Assessora va aprovar 344 dictàmens, dels quals 71 corresponien a disposicions generals i 184 a expedients de responsabilitat patrimonial. Pel que fa a la procedència dels expedients sobre els quals la Comissió va haver de dictaminar, cal destacar que 107 expedients provenien del Departament de Salut i 96 de les administracions locals –vehiculats a través del departament que té atribuïda la competència en matèria d’administració local.

La tercera part de la Memòria 2016 està dedicada a l’anàlisi d’aspectes rellevants de la doctrina de la Comissió, amb la inclusió d’observacions i suggeriments sobre les matèries estudiades. S’hi analitzen la funció consultiva facultativa de la Comissió Jurídica Assessora; la incidència de les previsions de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern en el procediment d’elaboració de disposicions generals; els projectes d’ordre que aproven currículums de cicles formatius de formació professional; el tràmit d’audiència en els procediments administratius de revisió d’ofici i de resolució de contractes; la incoació del procediment de revisió d’ofici; l’incompliment de les obligacions contractuals essencials com a causa de resolució contractual; la responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària en matèria de prescripció de medicaments; la manca d’informació com a dany moral autònom, i la responsabilitat patrimonial per l’adopció de mesures de protecció de menors.

Finalment, s’incorpora a la Memòria 2016 una relació dels dictàmens aprovats per la Comissió Jurídica Assessora durant l’any 2016.

Data d'actualització: 20.06.2017