La Comissió Jurídica Assessora és integrada per quinze juristes catalans de reconegut prestigi. Els seus membres són nomenats pel Govern per a un període de sis anys renovable un sol cop, per terços i cada dos anys. Tenen la condició de membres nats el director o la directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i el director o la directora de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.

El Govern nomena el president o la presidenta de la Comissió d'entre els seus membres. Els membres de la Comissió només en poden perdre la condició per les causes taxades a la Llei, en garantia de llur independència.