Breu descripció de la naturalesa i les funcions de la Comissió Jurídica Assessora. 

La Comissió Jurídica Assessora és l’alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un òrgan estatutari, previst a l’article 72.1 de l'Estatut d’autonomia de 2006, que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència. És integrada per quinze juristes de reconegut prestigi inamovibles durant el seu mandat. Es relaciona amb el Govern mitjançant el Departament de la Presidència.

La Comissió Jurídica Assessora vetlla per la legalitat de l’actuació de les diverses administracions catalanes. L’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya estan obligats a demanar el parer jurídic de la Comissió Jurídica Assessora en una sèrie de matèries, abans de prendre la decisió corresponent. En aquests casos, el dictamen de la Comissió és de sol·licitud preceptiva. En altres matèries les administracions poden sol·licitar-li el dictamen, però no estan obligades a fer-ho (dictàmens de sol·licitud no preceptiva).

Normalment, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora no són vinculants per a les administracions que els demanin. Tanmateix, l’Administració que hagi sol·licitat el dictamen només pot apartar-se del criteri de la Comissió si en fonamenta els motius.

La Comissió Jurídica Assessora també pot adreçar al Govern les propostes i els suggeriments que consideri convenients amb relació a l’ordenament jurídic català, atenent els problemes que detecti en exercici de la seva funció consultiva.

A Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora equival i substitueix plenament el Consell d'Estat, sens perjudici de les funcions que corresponen al Consell Consultiu previstes en l’article 41 de l’Estatut d’autonomia de 1979 i al Consell de Garanties Estatutàries, regulat en els articles 76 i 77 de l’Estatut de 2006.

Com a òrgan consultiu de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, la Comissió no atén consultes jurídiques dels ciutadans.

La Comissió Jurídica Assessora emet dictamen de sol·licitud preceptiva sobre les matèries assenyalades en l’article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora (LCJA). Són les següents: 

 • Projectes de decrets legislatius del Govern
 • Projectes de reglaments elaborats en execució d’una llei o d’una norma de dret comunitari i llurs modificacions
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals la quantia de les quals sigui igual o superior a 50.000 euros
 • Recurs extraordinari de revisió, excepte en els casos de no-admissió (article 119 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú –LRJPAC–)
 • Revisió d'ofici d’actes administratius i reglaments de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals. Aquí el dictamen de la Comissió és vinculant (article 102 LRJPAC)
 • Resolució i nul·litat dels contractes administratius de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals
 • Creació de comarques i modificació de les demarcacions comarcals (article 6.3 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya)
 • Creació de municipis de règim especial (article 72.5 LMRLC)
 • Alteració de termes municipals (articles 12.3 i 17.1.d) LMRLC)
 • Constitució, modificació i supressió d’entitats municipals descentralitzades. Aquí el dictamen de la Comissió és parcialment vinculant (article 80 LMRLC)
 • Acords que tinguin per finalitat autoritzar els actes socials i de disposició a què fa referència la normativa vigent sobre alienació de participacions públiques en determinades empreses
 • Procediments de municipalització en règim de monopoli dels serveis
 • Modificació de figures de planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals, en els supòsits i en els termes que estableix la legislació urbanística
 • Qualsevol altra matèria que sigui competència de la Generalitat respecte a la qual les lleis estableixin l’obligació de demanar dictamen

La Comissió Jurídica Assessora emet dictamen de sol·licitud no preceptiva sobre les matèries assenyalades en l’article 9 de l’esmentada LCJA:

 • Els avantprojectes de llei i els projectes de reglaments no elaborats en execució d’una llei o d’una norma de dret comunitari. L’article 2 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora –RCJA– inclou expressament els avantprojectes de llei que afectin la competència, organització i funcionament de la Comissió
 • Els plecs de clàusules administratives de contractació de caràcter estàndard
 • Els procediments sancionadors d’especial rellevància
 • Els convenis que l’Administració de la Generalitat signa amb l'Administració de l’Estat o amb les administracions d’altres comunitats autònomes
 • Les ordenances municipals de caràcter estàndard

 

De forma excepcional, el Govern i les altres administracions, per mitjà del Govern, poden adreçar a la Comissió consultes jurídiques sobre altres matèries, quan tinguin una especial rellevància i incidència en l’interès general (articles 9.2 LCJA i 39 RCJA).