Aquest apartat recull la normativa que estableix la creació i el funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, així com la normativa sectorial que l'afecta i la normativa que preveu la intervenció de l'entitat.

Actualització: contínua.
Format de les dades: PDF i HTML.

 

Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 4379, de 6 de maig de 2005. Modificada per la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. Darrera actualització: 12 de novembre de 2008.

Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 4614, de 13 d’abril de 2006. L’article 2 ha estat modificat pel Decret 177/2006, que estableix que la Comissió es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament de la Presidència.

______________________________

Decret 174/2018, de 31 de juliol, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 7677, de 2 d’agost de 2018.

Decret 59/2017, de 13 de juny, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 7391, de 15 de juny de 2017.

Decret 58/2017, de 13 de juny, pel qual es nomena el senyor Francesc Esteve i Balagué director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 7391, de 15 de juny de 2017. Amb aquest nomenament, en substitució de la Sra. Margarida Gil i Domènech, el Sr. Francesc Esteve i Balagué passa a ser membre nat de la Comissió, d’acord amb l’article 3.2 de la Llei 5/2005, de 5 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.

Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència

DOGC núm. 7157, de 7 de juliol de 2016.

Decret 237/2016, de 12 d'abril, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 7099, de 14 d'abril de 2016. 

Decret 182/2016, de 16 de febrer, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 7061, de 18 de febrer de 2016.

Resolució de 20 de maig de 2015, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió Jurídica Assessora de 9 d'abril de 2015, pel qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 6889, de 10 de juny de 2015.

Decret 21/2014, de 18 de febrer, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 6566, de 20 de febrer de 2014.

Decret 106/2011, d'11 de gener, pel qual es nomena la senyora Margarida Gil i Domènech directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 5795, de 13 de gener de 2011. Amb aquest nomenament, en substitució del Sr. Jaume Galofré i Crespi, la Sra. Margarida Gil passa a ser membre nat de la Comissió, d’acord amb l’article 3.2 de la Llei 5/2005, de 5 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.

Decret 204/2009, de 22 de desembre, de nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 5536, de 30 de desembre de 2009 (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5565, pàg. 9442, d'11.2.2010).

Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència

DOGC núm. 7041, de 20 de gener de 2016. L'article 1.5 estableix que la Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Presidència.

Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència

DOGC núm. 6325, de 28 de febrer de 2013. Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 1.6, que preveu que la Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Presidència.

Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa

DOGC núm. 6035, de 30 de desembre de 2011. Preceptes relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: Disposició final sisena.

Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència

DOGC núm. 5867, de 28 d’abril de 2011. Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 1.5, que preveu que la Comissió es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria del Govern.

Decret 1/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència

DOGC núm. 5790, de 5 de gener de 2011. Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 1.6, que estableix que la Comissió es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria del Govern.

Llei 5/2010, de 26 de març, de bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior

DOGC núm. 5601, de 6 d’abril de 2010. Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 5.

Decret 93/2008, de 29 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència

DOGC núm. 5123, de 2 de maig de 2008. Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 1.3 i 12.5. Reitera que la Comissió es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament de la Presidència, i més concretament, mitjançant la Secretaria de Govern.

Decret 477/2006, de 5 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència

DOGC núm. 4776, de 7 de desembre de 2006.Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 1.4, 4.5 i disposició derogatòria. Reitera que la Comissió es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament de la Presidència. La seva disposició derogatòria manté la vigència de la disposició final primera del Decret 177/2006, per la qual es modifica l’article 2 del Decret 69/2006.

Decret 177/2006, de 23 de maig, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència

DOGC núm. 4641, de 25 de maig de 2006. Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 1.4.c), 5.5 i disposició final primera. Estableix que la Comissió es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament de la Presidència, i modifica l’article 2 del Decret 69/2006.

Decret 119/2005, de 14 de juny, de nomenament dels membres de la Comissió Jurídica Assessora i del seu president

DOGC núm. 4407, de 16 de juny de 2005.

Decret 117/2005, de 14 de juny, pel qual es determina el departament amb el qual es relaciona la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 4407, de 16 de juny de 2005. Estableix que la Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

DOGC núm. 3791, de 31 de desembre de 2002 (Correcció d’errades: DOGC núm. 3805, de 22 de gener de 2003; núm. 3824, de 18 de febrer de 2003; núm. 3855, d'1 d’abril de 2003; núm. 3875, de 2 de maig de 2003; núm. 3879, de 8 de maig de 2003). L’article 91 amplia a quatre anys la durada del mandat dels membres i modifica la composició de la Permanent. Les successives correccions d’errades d’aquesta llei no afecten aquest precepte.

Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives

DOGC núm. 3149, de 29 de maig de 2000. L'article 26 estableix la no-obligatorietat de sol·licitar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en els expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys que no superin els 601,01 euros.

Decret 129/2000, de 3 d’abril, de modificació del Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat

DOGC núm. 3113, de 4 d’abril de 2000. Estableix que la Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Llei 1/2000, de 30 de març, de modificació de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del Decret legislatiu 1/1991, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 3/1985 i 21/1990, de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 3111, de 31 de març de 2000. L’article 2 estableix que la Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern mitjançant el departament que el mateix Govern determini.

Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 3025, de 29 de novembre de 1999 (Correcció d’errades: DOGC núm. 3026, de 30 de novembre de 1999). La disposició final primera estableix que el Govern presentarà un projecte de llei que faci possible el canvi d’adscripció departamental de la Comissió Jurídica Assessora. La correcció d’errades no afecta aquest precepte.

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992 (Correcció d’errades: BOE núm. 311, de 28 de desembre de 1992; núm. 23, de 27 de gener de 1993). Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 54.1.c), 102, 119 i 142.3. Darrera actualització: 4 de març de 2011.

Decret 127/1991, de 17 de juny, d’aprovació del Reglament de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 1460, de 28 de juny de 1991.

Decret legislatiu 1/1991, de 25 de març, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 3/1985, de 15 de març, i 21/1990, de 28 de desembre, de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 1433, de 22 d’abril de 1991(Correcció d’errades: DOGC núm. 1445, de 22 de maig de 1991).

Llei 21/1990, de 28 de desembre, de reforma de la Llei 3/1985, de reorganització de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 1392, d’11 de gener de 1990.

Decret 295/1988, d'11 d’octubre, pel qual es reestructura orgànicament la Secretaria de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 1062, de 31 d’octubre de 1988.

Decret 185/1986, de 9 de maig, d’aprovació del Reglament de funcionament de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 708, de 2 de juliol de 1986.

Decret 134/1985, de 13 de maig, pel qual s’estableixen normes per a l’execució de la Llei 3/1985, de 15 de març, de reorganització de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 542, de 28 de maig de 1985.

Llei 3/1985, de 15 de març, de reorganització de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 523, de 22 de març de 1985 (Correcció d’errades: DOGC núm. 656, de 3 de març de 1986).

Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat

DOGC núm. 216, de 21 d’abril de 1982. Derogada en la major part per la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. Darrera actualització: 12 de novembre de 2008.

Decret 172/1980, de 3 d’octubre, de reestructuració del Departament de la Presidència

DOGC núm. 88, de 22 d’octubre de 1980. L’article 7 adscriu la Comissió Jurídica Assessora al Departament de la Presidència, com a organisme consultiu que depèn directament del president de la Generalitat de Catalunya.

Ordre de 16 de gener de 1979, per la qual s’aproven les normes de règim interior de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 14, d’1 de febrer de 1979.

Decret de 17 d’octubre de 1978, estructurant els serveis dependents de la Presidència de la Generalitat

DOGC núm. 8, d’1 de novembre de 1978. L’article 7.1 restableix la Comissió Jurídica Assessora.

Decret de 24 d’agost de 1936, de dissolució de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 239, de 26 d'agost de 1936.

Decret de 24 d’octubre de 1932, de creació de la Comissió Jurídica Assessora

BGC núm. 20, de 30 d'octubre de 1932 (pàgines 575-576).

Llei 9/2017, de 2 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

BOE núm. 272, de 9 de novembre de 2017. Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 121.2, 191.3, 195 i 319.1.2.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015. Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 106, 126.1, 81.2 i 96.6 g).

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

DOGC núm. 6780, de 31 de desembre de 2014. Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 10.1.i) i 89.2.

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic

BOE núm. 276, de 16 de novembre. Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 114.3, 211.3, 213.1 i 249.2.

Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

DOGC núm. 5731, de 8 d’octubre de 2010. Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 15.2.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

DOGC núm. 5686, de 5 d'agost de 21010. Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 98.3 i disposició final primera.

Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

DOGC núm. 5708, de 6 de setembre de 2010. Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 2.2.

Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries

DOGC núm. 5708, de 6 de setembre de 2010. Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 6.6.

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010. Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 69, 72, 78 i 86.

Llei 5/2010, del 26 de març, de bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior

DOGC núm. 5601, de 6 d’abril de 2010. Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 5. Disposició derogada.

Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern

DOGC núm. 5256, de 12 de novembre de 2008. Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 37.3.

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya

DOGC núm. 4013, de 19 de novembre de 2003 (Correcció d’errades: DOGC núm. 4023, de 3 de desembre de 2003).Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 6.3.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

DOGC núm. 3887, de 20 de maig de 2003. Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 12.3, 17.1.d), 23, 25.2, 72.5 i 80.Darrera actualització: 24 de juliol de 2015.

Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques

BOE núm. 148, de 21 de juny de 2000 (Correcció d’errades: BOE núm. 227, de 21 de setembre de 2000). Articles relacionats amb la Comissió Jurídica Assessora: 48.3, 54.3, 59.3, 64, 96.1 i 249.2. Darrera actualització: 29 de desembre de 2006. Aplicació transitòria. Disposició derogada.

Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona

DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999. Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 66.5, el qual va ser modificat per l’article 2 de la Llei 11/2006, de 19 de juliol, de modificació de la Carta municipal de Barcelona.

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 1234, de 22 de desembre de 1989 (Correcció d’errades: DOGC núm. 1242, de 15 de gener de 1990). Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 23.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local

BOE núm. 80, de 3 d’abril de 1985. Article relacionat amb la Comissió Jurídica Assessora: 13.1.

Altres normes: relació completa de les disposicions que estableixen la sol·licitud preceptiva del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora

DOGC núm. 4864, de 18 d'abril de 2007. Darrera actualització: 1 de febrer de 2007.

Data d'actualització:  17.01.2018