En aquest espai trobeu la informació relativa als àmbits d'actuació de la Comissió Jurídica Assessora, publicada amb la finalitat de fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El contingut dels diferents apartats és de caràcter permanent i està actualitzat i ordenat de la manera que resulta més comprensible i que permet un accés fàcil a les dades i a la seva reutilització.