Accés al contingut Accés al menú de la secció
Comissió Jurídica Assessora  > Transparència  > Codi de conducta dels alts càrrecs
 

Codi de conducta dels alts càrrecs

Codi_conducta

En compliment de l’Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública, la Comissió Jurídica Assessora publica la informació relativa a l’agenda pública amb grups d’interès, els obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments dels alts càrrecs d’aquest òrgan, així com les declaracions d’activitats, béns patrimonials i interessos.


• Agenda pública

Inclou la relació de reunions amb grups d’interès. Es consideren grups d’interès les persones físiques i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions.

No hi ha reunions amb grups d'interès.

• Obsequis

Inclou la relació de les mostres no venals de cortesia i els objectes commemoratius oficials o protocol·laris rebuts pels alts càrrecs per raó de la seva representació institucional.

Relació d'obsequis

• Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

Inclou la relació d’invitacions a viatges, desplaçaments i/o allotjaments provinents d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, d’universitats o d’entitats sense ànim de lucre, quan s’hi assisteixi oficialment per raó del càrrec i sigui una activitat relacionada amb les seves responsabilitats.

Relació de viatges

• Declaracions d’activitats, béns patrimonials i d’interessos

D’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els alts càrrecs han de donar publicitat de les seves activitats, béns i interessos i resten subjectes al règim d’incompatibilitats que disposa la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Declaració d’activitats

Docència universitària

Declaració de béns patrimonials


Data d'actualització: 24.10.2016