Accés al contingut Accés al menú de la secció
Comissió Jurídica Assessora  > Transparència  > Membres i personal de la Comissió Jurídica Assessora
 

Membres i personal de la Comissió Jurídica Assessora

Personal

Descripció relacionada amb l'àmbit pressupostari i de funció pública referent als membres, alts càrrecs (president de la Comissió Jurídica Assessora) i a la resta de personal de la Comissió, amb el detall dels drets d’assistència i retribució dels dictàmens, com també les taules retributives corresponents als llocs de treball i l'organigrama d'estructuració de la Comissió.


Membres de la Comissió Jurídica Assessora

Els membres de la Comissió Jurídica Assessora perceben drets d'assistència a les sessions de la Comissió i una retribució per la preparació de cada ponència de dictamen, d'acord amb els imports i els criteris fixats per l'Acord de Govern de 4 d'abril de 2006. Els membres nats no elaboren dictàmens.

Drets d’assistència

L’article 19 de la Llei 5/2005 estableix que els membres de la Comissió Jurídica Assessora perceben els drets d’assistència que fixa el Govern, amb l’informe previ del Departament d’Economia i Finances (actualment Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda).

En aquest sentit, l’Acord de Govern de 4 d’abril de 2006, pel qual es fixaven els drets d’assistència i els criteris de retribució dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora,  fixava en 350,00 € els drets assistència per reunió a les sessions de la Comissió en el cas dels membres que no fossin alts càrrecs de la Generalitat. Els presidents de la Comissió han renunciat a la percepció d’aquests drets d’assistència.

L’any 2010, en aplicació dels Acords de Govern d’1 de juny, sobre diverses mesures de racionalització de la despesa, i més concretament, de l’Acord de Govern sobre els drets de naturalesa econòmica per concurrència a òrgans col·legiats o a consells d’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, els imports a dalt esmentats es van reduir en un 10 %. Actualment, doncs, els membres electes de la Comissió perceben 315,00 € per assistència  a cada sessió.

Retribució dels dictàmens

L’article 20 de la Llei 5/2005 estableix que els projectes de dictamen elaborats pels membres de la Comissió Jurídica Assessora es retribueixen d’acord amb els criteris que determina el Govern.

Al seu torn, l’article 54.3 del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora disposa que la mateixa Comissió estableix, d’acord amb els criteris que determina el Govern, la forma de retribuir les propostes de dictamen elaborades pels seus membres.

Els criteris que s’han de tenir en compte en la retribució de les propostes de dictamen estan enumerats en l’Acord de Govern de 4 d’abril de 2006, abans esmentat:

a) La complexitat juridicotècnica, així com de dificultat, bé per raó de la matèria, bé per la intrínseca del tema en si mateix considerat.

b) El grau de dedicació i del procediment en què s’insereixen.

c) L’extensió de la consulta.

d) La urgència amb què se sol·licita que s’evacuï i l’escurçament del termini per a emetre el dictamen.

e) Altres anàlogues que atenguin les específiques circumstàncies de cada cas.

Les propostes de dictamen es classifiquen en set grups retributius en funció d’aquests criteris; i a cada grup li correspon un import. A més, hi ha dues retribucions relatives a la contribució dels ponents en l’elaboració de les propostes preparades pels/per les lletrats/ades. Els imports vigents actualment van ser aprovats en la sessió de la Comissió Jurídica Assessora de data 10 d’abril de 2014:

Dictàmens

Grups

      Imports

RP A

150,00 €

RP B

350,00 €

I

850,00 €

II

1.050,00 €

III

1.250,00 €

IV

1.450,00 €

V

1.650,00 €

VI

1.850,00 €

VII

          (*)

(*) En supòsits molt singulars i en què el president consideri que la valoració més elevada resulta insuficient per raó de la complexitat i la urgència o l’extensió, indicarà la que sigui adient i en donarà compte al Ple.

 

President de la Comissió Jurídica Assessora

Les retribucions del president de la Comissió Jurídica Assessora, en tant que alt càrrec de la Generalitat, van ser minorades d’acord amb el Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, i les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya dels exercicis 2012 (prorrogat per al 2013) i 2014 pel que fa a la mesura temporal de reducció de l’import equivalent a una paga extraordinària.

La Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, ja no preveia l’aplicació de la reducció equivalent a una paga extraordinària.

A partir de l’1 de gener de 2016, les retribucions es van incrementar en un u per cent, d’acord amb el Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016. Aquest increment ha estat recollit en el pressupost de l'any 2017.

Taules retributives d'alts càrrecs

 

Personal de la Comissió Jurídica Assessora

La relació de llocs de treball de la Comissió Jurídica Assessora està publicada per Resolució GAH/215/2017, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7310, de 16 de febrer de 2017).

Relació de llocs de treball de la Comissió Jurídica Assessora

Les retribucions del personal funcionari i interí al servei de la Comissió Jurídica Assessora van ser així mateix minorades d’acord amb el Decret llei 3/2010 i els successius acords de Govern de mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal; mesures també recollides en les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya dels exercicis 2012 (prorrogat per al 2013) i 2014.

Per a l’exercici 2015, mitjançant l’Acord de Govern 188/2014, de 30 de desembre, es van deixar sense efecte determinades mesures sobre reducció de jornada dels llocs de treball ocupats pel personal interí d’administració i tècnic, amb els efectes econòmics que això comporta. Tanmateix, la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, ja no preveia l’aplicació de la reducció de retribucions equivalent a una paga extraordinària.

A partir de l’1 de gener de 2016, les retribucions es van incrementar en un u per cent, d’acord amb el Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016. Aquest increment ha estat recollit en el pressupost de l'any 2017.

Taules retributives del personal 

 


Data d'actualització: 04.07.2017