Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Pressupost

Pressupostos

Informació relativa als pressupostos de la Comissió Jurídica Assessora dels darrers exercicis.


Informació relativa als pressupostos de la Comissió Jurídica Assessora dels darrers exercicis.

El pressupost de la Comissió Jurídica Assessora per a l’any 2017 va ser aprovat per la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, publicada al DOCG núm. 7340, de 30 de març.

Al quadre següent s’exposen les xifres dels exercicis anteriors, amb una comparativa del pressupost inicial, el pressupost executat i l’evolució de la despesa:

 

Exercici

Pressupost inicial

Pressupost executat

Evolució despesa

2010

3.916.132,46

 

2.876.951,20

 

2011

3.498.247,59

 

2.597.443,94

- 9,71 %

2012

3.072.736,99

 

2.452.475,92

- 5,58 %

2013

2.611.166,17

(1)

2.375.902,73

- 3,12 %

2014

2.611.166,15

 

2.476.352,42

4,23 %

2015

2.751.306,57

(2)

2.515.809,07

1,59%

2016

2.751.306,57

(3)

2.621.366,95

4,20 %

2017

2.866.424,25

     

 

L’increment del 4,23 % (100.449,69 euros) de la despesa del 2014 en relació amb l’exercici anterior està motivat pel cost dels treballs de definició, desenvolupament i implementació del nou sistema d’informació de la Comissió Jurídica Assessora, que ha permès modernitzar i automatitzar la gestió dels expedients i els procediments d’emissió de dictàmens, convertint en electrònics la major part de tràmits i processos que es fan en paper, amb el consegüent estalvi de temps i recursos que això implica, a més de situar la Comissió  en la línia de les polítiques d’impuls de l’Administració electrònica en les institucions públiques. Aquests treballs han estat encarregats al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i efectuats per l’empresa ALTRAN per un import total de 116.682,38 euros (12.205,27 per a l’anàlisi funcional i 104.477,11 per al desenvolupament i implementació). Descomptada aquesta xifra de la despesa total del 2014, hi ha encara una reducció de la despesa d’un 0,68 %.

Així mateix, l’increment del 2016 en relació amb el 2015, d’un 4,20 %, s’articula majoritàriament a l’entorn de les partides corresponents a la prestació de serveis informàtics per part del CTTI: revisió de la contraprestació econòmica corresponent a la Comissió Jurídica Assessora aprovada per la Comissió de Coordinació TIC, desenvolupament de millores i evolutiu del SICJA (Sistema d’Informació de la CJA) i cost dels elements singulars i addicionals  necessaris per a la implementació del Projecte de transformació dels llocs de treball.

Alhora, l’execució del pressupost de la Comissió Jurídica Assessora està determinada, en bona mesura, pel nombre de peticions de dictàmens rebudes durant l’exercici, xifra variable i no previsible. Així, els dictàmens emesos durant aquests anys han estat: 284 al 2011; 429 al 2012; 421 al 2013; 446 al 2014; 397 al 2015, i 344 al 2016.

 

(1) Pressupost 2012 prorrogat per al 2013. Imports resultants de l’aplicació, sobre el pressupost inicial 2012, de l’Acord de Govern 119/2013, de 27 d’agost, pel qual es modifica el límit de crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig.

(2) L’increment del pressupost aprovat per al 2015 amb relació al 2014,  d’un 5,37 % (140.140,42 euros), correspon a la dotació econòmica necessària per a la recuperació d’una paga extraordinària i del 15 % de jornada i retribucions del personal interí.

(3) Pressupost del 2015 prorrogat per a l’any 2016 mitjançant el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, publicat al DOGC núm. 7020, de 17 de desembre.


Data d'actualització: 03.07.2017