Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Pressupost

Pressupostos

Informació relativa als pressupostos de la Comissió Jurídica Assessora dels darrers exercicis.


El pressupost de la Comissió Jurídica Assessora per a l’any 2015 va ser aprovat per la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, publicada al DOCG núm. 6830, de 13 de març de 2015.

Aquest pressupost va ser prorrogat per a l’any 2016 mitjançant el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, publicat al DOGC núm. 7020, de 17 de desembre de 2015.

Al quadre següent s’exposen les xifres dels exercicis anteriors, amb una comparativa del pressupost inicial, el pressupost executat i l’evolució de la despesa:

 

Exercici

Pressupost inicial

Pressupost executat

Evolució despesa

2010

3.916.132,46

 

2.876.951,20

 

2011

3.498.247,59

 

2.597.443,94

- 9,71 %

2012

3.072.736,99

 

2.452.475,92

- 5,58 %

2013

2.611.166,17

(1)

2.375.902,73

- 3,12 %

2014

2.611.166,15

 

2.476.352,42

4,23 %

2015

2.751.306,57

(2)

2.515.809,07

1,59%

 

L’increment del 4,23 % (100.449,69 euros) de la despesa del 2014 en relació amb l’exercici anterior està motivat pel cost dels treballs de definició, desenvolupament i implementació del nou sistema d’informació de la Comissió Jurídica Assessora, que ha de permetre modernitzar i automatitzar la gestió dels expedients i els procediments d’emissió de dictàmens, en convertir en electrònics la major part de tràmits i processos que es fan en paper, amb el consegüent estalvi de temps i recursos que això implica, a més de situar la Comissió en la línia de les polítiques d’impuls de l’Administració electrònica en les institucions públiques. Aquests treballs s’han encarregat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i els ha efectuat l’empresa ALTRAN per un import total de 116.682,38 euros (12.205,27 euros per l’anàlisi funcional i 104.477,11 euros pel desenvolupament i implementació). Un cop descomptada aquesta xifra de la despesa total de 2014 encara hi ha una reducció de la despesa del 0,68 %.

Alhora, l’execució del pressupost de la Comissió Jurídica Assessora està determinada, en bona mesura, pel nombre de peticions de dictàmens rebudes durant l’exercici, xifra variable i no previsible. Així, els dictàmens emesos durant aquests anys han estat: 424 el 2010, 284 el 2011, 429 el 2012, 421 el 2013, 446 el 2014 i 397 el 2015.

 

(1) Pressupost per al 2012 prorrogat per al 2013. Imports resultants de l’aplicació, sobre el pressupost inicial de 2012, de l’Acord de Govern 119/2013, de 27 d’agost, pel qual es modifica el límit de crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig.

(2) L’increment del pressupost aprovat per al 2015 en relació amb el 2014, d’un 5,37 % (140.140,42 euros) correspon a la dotació econòmica necessària per a recuperar una paga extraordinària i el 15 % de jornada i retribucions del personal interí.


Data d'actualització: 17.03.2016